_
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych


Projekt pt.  „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych
stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”
realizowany w ramach
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Głównym celem niniejszego projektu jest  wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie nowego , innowacyjnego produktu do oferty spółki. W ramach projektu zamierza się przeprowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe niezbędne do wprowadzenia do seryjnej produkcji nowego, innowacyjnego produktu, jakim będzie pozioma prasa hydrauliczna PPH PRO w trzech zakresach wydajnościach: mała, średnia ,duża.

Planowany do opracowania prototyp poziomej prasy hydraulicznej PPH PRO stanowić będzie znaczące ulepszenie w stosunku do obecnie oferowanych rozwiązań, zarówno w skali rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie układu hydraulicznego, napędu pras, cylindra prasy, systemu odprowadzania soków i odpadów oraz układu sterowania które zostaną wypracowane w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.

Wartość projektu:  9 467 431,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   5 017 584,00 zł

Strona www: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

W dniu 29.03.2019 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożony został nowy, innowacyjny produkt będący wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, jakim jest prasa  PPH PRO w trzech zakresach wydajności – mała (5.0-8.0 t/h), średnia (8.0-13.0 t/h), duża (12.0-19.0 t/h).

Zdjęcia innowacyjnego produktu: PPH PRO mała, PPH PRO średnia, PPH PRO duża.