<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów


Projekt pt.  Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów” 

realizowany w ramach
III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-18-0022/15

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek znacząco ulepszonego produktu, jakim jest inteligentna linia technologiczna do produkcji soków i koncentratów i-SiK, która jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę tj. B&P Engineering sp. z o.o. Spółka komandytowa (B&P Engineering) samodzielnie oraz na jego zlecenie. Wyniki prac B+R objęte zostały zgłoszeniami patentowymi nr P.413104 oraz nr P.414118. Znacząco udoskonalony produkt jest innowacją w skali świata. Główne elementy innowacyjności to rozwiązania techniczne oraz technologiczne umożliwiające automatyzację i optymalizację produkcji, zmniejszenie kosztów utrzymania, a także eksploatacji urządzeń linii, zużycia energii oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja przedmiotowego projektu, pozwoli na rozpoczęcie produkcji i-SiK w oparciu o własną technologię. Odbiorcami innowacyjnego produktu będą przedsiębiorstwa zarówno polskie jak i zagraniczne, głównie producenci soków owocowych i koncentratów. i-SiK wykorzystywana będzie przez producentów sektora przemysłu spożywczego do otrzymywania soku zarówno z twardych jak i miękkich owoców i warzyw. i-SiK odpowiada na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej, wypełnia istotną niszę rynkową oraz pozwala Wnioskodawcy zbudować przewagę konkurencyjną. Niniejszy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014, a dokładnie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. W ramach projektu planowana jest budowa nowej hali produkcyjnej oraz dokonanie zakupów nowych środków trwałych, umożliwiających rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz wpisuje się w KIS.

 

Głównym celem projektu jest „wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering, poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego produktu, będącego rezultatem prowadzonych prac B+R”. Cel główny będzie realizowany przy pomocy następujących celów szczegółowych:

1.Wdrożenie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych do praktyki biznesowej;

2.Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową nowej hali produkcyjnej oraz zakupem środków trwałych niezbędnych do wdrożenia ulepszonego produktu;

3.Dywersyfikacja działalności B&P Engineering, poprzez rozpoczęcie seryjnej produkcji innowacyjnej w skali świata inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów i-SiK.

Wnioskodawca, dzięki realizacji projektu będzie miał możliwość oferowania swoim klientom w pełni zautomatyzowanych linii do produkcji soków i koncentratów, co uczyni obecną ofertę firmy znacznie atrakcyjniejszą dla potencjalnych i dotychczasowych klientów.

 

Wartość projektu:  45 603 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   19 245 600,00 PLN

Strona www: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU:

W dniu 31.07.2020 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu wdrożona została technologia, będąca wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie której uruchomiona zostanie produkcja znacząco ulepszonego wyrobu w postaci  inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów i-SiK.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.