<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego


Projekt pt.  Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego” 

realizowany w ramach
 

III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0152/16

 

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej mającej na celu wdrożenie nowatorskiej, wysoce zaawansowanej technologii wytwarzania reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody, i na jej podstawie uruchomienie seryjnej produkcji pierwszego na świecie typoszeregu reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody o różnych zakresach wydajności. Wdrażana technologia jest bezpośrednim efektem własnych prac B+R Wnioskodawcy w postaci praw własności przemysłowej (tj. zgłoszenie patentowe zarejestrowane pod nr P.415839 w dn. 18.01.2016r.). Jej wdrożenie stanowi bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców jak również globalnych tendencji. Zarówno wdrażana technologia jak i nowy produkt będą innowacją międzynarodową. Główne elementy innowacyjności stanowią planowane do zastosowania autorskie rozwiązania technologiczne dotychczas niestosowane przez żadne przedsiębiorstwo zarówno w Polsce jak i na świecie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering, poprzez wdrożenie ww. technologii. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Wdrożenie wyników prowadzonych prac B+R do praktyki biznesowej;

2. Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową hali produkcyjnej oraz zakupem środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii;

3. Optymalizacja aspektów związanych z politykami horyzontalnymi (zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacji) na wszystkich etapach prac wdrożeniowych;

4. Dywersyfikacja działalności B&P Engineering, poprzez rozpoczęcie seryjnej produkcji typoszeregu reaktorów UV do wszystkich rodzajów soków owocowych i wody o różnych zakresach wydajności charakteryzujących się od pośredniej konkurencji: różnorodnością zastosowania, mniejszą energochłonnością (o 20%), większą wydajnością, większą sterylnością i higienicznością procesu, dłuższą żywotnością (o 20%).

Wartość projektu:  11 554 000,00

Wkład Funduszy Europejskich:   6 000 000,00 zł

Strona www: Bank Gospodarstwa Krajowego

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU:

W dniu 30.09.2018 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego” w ramach III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożona została technologia, będąca wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie której uruchomiona została produkcja nowatorskiego produktu, jakim jest typoszereg reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody o różnych zakresach wydajności.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.