<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Ogólne warunki dostaw i montażu
wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych

Przeworsk, listopad 2021r.

PREAMBUŁA

 1. Niniejsze Ogólne Warunki w sytuacji braku odmiennego pisemnego porozumienia, obowiązują w każdym przypadku, gdy stroną umowy, porozumienia jest Spółka B&P Engineering Sp. z o.o.

W przypadku ich nie stosowania w odniesieniu do konkretnej umowy, zmiany lub odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają, dla ich ważności i skuteczności, formy pisemnej.

DEFINICJE POJĘĆ

 1. Zastosowane pojęcia w treści Ogólnych Warunkach należy rozumieć w sposób następujący:

• "umowa" to zawarte pomiędzy stronami pisemna umowa i/lub porozumienie jak też wszystkie załączniki do tej umowy i/lub porozumienia, wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i dodatkami do w/w dokumentów.

• "cena umowna" to cena, którą należy uiścić za przedmiot umowy lub porozumienia w przypadku braku wskazania czy jest to cena netto czy brutto uznaje się iż jest to cena netto, 

• "rażące niedbalstwo" to działanie lub zaniechanie, w przypadku którego dana strona nie wykazała albo przyjętej w obrocie handlowym podstawowej/minimalnej staranności w odniesieniu do wystąpienia poważnych konsekwencji, które odpowiedzialna strona przy zachowaniu podstawowej/minimalnej staranności mogła przewidzieć, albo w przypadku którego dana strona świadomie pominęła skutki takiego działania lub zaniechania.

• "pisemnie" oznacza za pomocą pisma, które jest podpisane przez obydwie strony lub też w formie listu, faksu, maila lub też w innej formie uzgodnionej przez strony z zastrzeżeniem zachowania zasady prawidłowej reprezentacji stron.

• "przedmiot umowy" obejmuje każdą maszynę, każde wyposażenie oraz materiały i rzeczy jak też usługi, które wykonawca powinien dostarczyć zgodnie z umową i obowiązek ten w sposób jednoznaczny wynika z treści umowy.

• "miejsce dostawy" to miejsce, w którym przedmiot dostawy ma zostać zainstalowany i obejmuje także powierzchnie sąsiadujące, które są konieczne do wyładunku, magazynowania i transportu wewnętrznego przedmiotu dostawy oraz oprzyrządowania montażowego w tym niezbędne media.

• "dzieło" obejmuje zarówno przedmiot dostawy, jak też montaż i inne prace, które wykonawca winien wykonać zgodnie z umową. Jeżeli umowa przewiduje odbiór dzieła w kilku etapach, które są przeznaczone do niezależnego od siebie wykorzystania, to warunki te należy stosować oddzielnie dla każdego etapu. Pojęcie "dzieło" odnosi się odpowiednio do każdego danego odcinka.

• „wykonawca” Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. ewentualnie inny podmiot w sposób wyraźny wskazany przez tą Spółkę.

INFORMACJA O PRODUKCIE

 1. Ogólne dokumentacje produktów i cenniki istniejące w formie elektronicznej lub w innej formie zawierają dane i informacje, które są wiążące tylko wtedy, gdy w treści umowy zawarte zostało wyraźne odniesienie do nich wraz zakreśleniem ich znaczenia dla stosunku gospodarczego. W żadnym innym przypadku informacje takie nie mogą być uznane za wiążącą ofertę Spółki B&P Engineering Sp. z o.o.

RYSUNKI I OPISY

 1. Jeżeli jedna ze stron przedstawi drugiej stronie rysunki i dokumenty techniczne dzieła przed lub po zawarciu umowy, to pozostają one własnością strony, która je przedłożyła. Wykonawca ma prawo wykorzystywać otrzymane rysunki i inne dokumenty od swojego kontrahenta bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 2. Jeżeli strona umowy otrzyma od Wykonawcy rysunki, dokumenty techniczne lub inne informacje techniczne, to może je wykorzystywać bez zgody Wykonawcy tylko do celu zgodnego z przeznaczeniem, wyraźnie określonym w treści umowy pomiędzy stronami. Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy nie można ich wykorzystywać do innych celów, kopiować, reprodukować, przekazywać i podawać do wiadomości osobom trzecim.
 3. Wykonawca przekaże zleceniodawcy – najpóźniej w momencie odbioru i zapłaty umówionego przez strony wynagrodzenia dla Wykonawcy - dane i rysunki, które umożliwią Zleceniodawcy uruchomienie, wykorzystywanie i konserwację przedmiotu umowy. Należy przekazać uzgodnioną ilość takich instrukcji i rysunków, jednakże przynajmniej odpowiednio jeden egzemplarz. Wszystkie prawa własności intelektualnej wszelkiego rodzaju, przeszłe, obecne i przyszłe, dotyczące Dokumentów Wykonawcy i przedmiotu umowy, pozostają wyłączną własnością Wykonawcy lub osób trzecich, od których Wykonawca uzyskał te prawa.

BADANIA PRZED WYSYŁKĄ

 1. Badania przed wysyłką, które uzgodniono w umowie, będą w przypadku braku odmiennego porozumienia wykonywane w miejscu produkcji (zakład Wykonawcy) w normalnym czasie jego pracy.
 2. Jeżeli umowa nie zawiera żadnych postanowień odnośnie wymagań technicznych, to dla przeprowadzania badań miarodajna jest istniejąca w kraju produkcji ogólnie przyjęta praktyka w danej gałęzi przemysłu jak również istniejące normy pochodzące od właściwych organów administracji. Wykonawca musi powiadomić zleceniodawcę o tych badaniach na tyle wcześnie, aby mógł być on reprezentowany w czasie tych badań. Jeżeli zleceniodawca nie jest obecny, to wykonawca przekaże mu protokół badań, którego prawidłowości zleceniodawca nie może później kwestionować.
 3. Jeżeli w czasie badań okaże się, że przedmiot dostawy jest sprzeczny z umową, to wykonawca winien niezwłocznie usunąć wszystkie wady, aby przywróć taki stan przedmiotu dostawy, który jest zgodny z umową. Zleceniodawca może zażądać powtórzenia badań tylko w przypadku wystąpienia istotnych wad.
 4. Zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty w tym koszty podróży i diety, które ponosi w związku z badaniami.

PRACE WSTĘPNE I WARUNKI PRACY

 1. Wykonawca może dostarczyć rysunki do montażu przedmiotu dostawy oraz wszystkie instrukcje, które są konieczne do wykonania odpowiednich fundamentów, do dostarczenia przedmiotu dostawy i koniecznych elementów wyposażenia na miejsce, gdzie przedmiot dostawy ma zostać ustawiony oraz do wykonania wszystkich koniecznych podłączeń.
 2. Zleceniodawca udostępni odpowiednio wcześnie wszystkie urządzenia i zadba o to, aby spełnione zostały wszystkie warunki konieczne do montażu przedmiotu umowy i nienagannego korzystania z dzieła. Nie dotyczy to prac, które zgodnie z umową winien wykonać wykonawca.
 3. Zleceniodawca musi wykonać prace wstępne zgodnie z rysunkami i instrukcjami dostarczonymi przez wykonawcę, jeżeli takowe były dostarczone według punktu 11. Prace należy zakończyć odpowiednio wcześnie nie później jednak niż czternaście dni przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę na miejscu planowanej inwestycji.
 4. Zleceniodawca winien zapewnić w każdym przypadku, aby elementy budynków i budowli (w tym fundamenty) były odpowiednio wytrzymałe. Jeżeli zleceniodawca jest odpowiedzialny za transport przedmiotu dostawy na miejsce montażu, to winien zadbać o to, aby przedmiot dostawy dotarł tam we właściwym czasie a rozładunek w miejscu przeznaczenia został przeprowadzony w sposób profesjonalny pod nadzorem Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty koniecznych działań, których wykonanie będzie konieczne w związku z wadliwymi lub niekompletnymi rysunkami lub instrukcjami według punktu 11, o ile nieprawidłowości te wynikają z wyłącznej winy wykonawcy odkryje on wadliwość lub brak kompletności w terminie wymienionym w punkcie 52 lub zostanie o nich powiadomiony w tym terminie.
 5. Zleceniodawca powinien zadbać o to, aby:

a.   Pracownicy wykonawcy mieli możliwość rozpoczęcia pracy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i wykonywania pracy w normalnym czasie pracy. Prace mogą być wykonywane poza zwykłym czasem pracy, o ile wykonawca uważa to za konieczne i o ile zleceniodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie w stosownym czasie.

b.  Odpowiednio wcześnie wskazać wykonawcy w formie pisemnej i przed rozpoczęciem montażu wszystkie odpowiednie postanowienia w zakresie bezpieczeństwa, które obowiązują w miejscu montażu. Montaż nie będzie przeprowadzany w otoczeniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym. Wszystkie konieczne działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony należy podjąć przed rozpoczęciem montażu i utrzymać w trakcie montażu.

c.   Pracownicy wykonawcy mieli możliwość odpowiedniego noclegu i wyżywienia w pobliżu miejsca montażu oraz mieli dostęp do urządzeń sanitarnych i opieki medycznej, które odpowiadają międzynarodowym standardom.

d.  Udostępnić wykonawcy w miejscu montażu bezpłatnie i punktualnie wszystkie potrzebne media, dźwigi, podnośniki oraz środki transportu w miejscu montażu, urządzenia dodatkowe, maszyny, materiały pomocnicze i surowce (wraz z benzyną, olejami, smarami i innymi materiałami, gazem, wodą, prądem elektrycznym, parą, sprężonym powietrzem, ogrzewaniem, oświetleniem itp.) oraz dostępne w miejscu montażu urządzania pomiarowe i kontrolne zleceniodawcy. Wykonawca poinformuje zleceniodawcę w formie pisemnej, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem montażu, jakie dźwigi, podnośniki, urządzania pomiarowe i kontrolne oraz środki transportu w miejscu montażu będą mu potrzebne.

e.  Bezpłatnie udostępnić konieczne możliwości przechowywania, tak aby chronić przedmiot dostawy, narzędzie konieczne do montażu i elementy wyposażenia oraz przedmioty osobiste pracowników wykonawcy przed kradzieżą i pogorszeniem.

f.   Drogi dostępu do miejsca montażu były odpowiednie dla wykonania koniecznego transportu przedmiotu dostawy, części i elementów wyposażenia wykonawcy.

NIEWYKONANIE OBOWIĄZKÓW ZE STRONY ZLECENIODAWCY

 1. Jeżeli zleceniodawca może przewidzieć, że nie dotrzyma swoich zobowiązań odnośnie ukończenia dzieła, w szczególności zgodnie z warunkami w punktach 12, 13 i 15, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę w formie pisemnej, podając powód, oraz – w miarę możliwości – termin, w którym będzie mógł spełnić swoje zobowiązania.
 2. Jeżeli zleceniodawca nie spełni bez wad i zgodnie z terminem swoich zobowiązań odnośnie ukończenia dzieła, w szczególności zgodnie z warunkami w punktach 12, 13 i 15, to, bez naruszania praw wykonawcy zgodnie z punktem 18, obowiązuje co następuje:

a.  Wykonawca może według własnego uznania sam spełnić obowiązki zleceniodawcy lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej lub podjąć inne działania właściwe w danych okolicznościach, aby zapobiec lub ograniczyć oddziaływania niespełniania obowiązków przez zleceniodawcę.

b. Wykonawca może (bez żadnego ryzyka odszkodowania lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności) w całości lub częściowo zaprzestać wykonywania umowy. Winien on niezwłocznie poinformować zleceniodawcę o zaprzestaniu.

c. Jeżeli przedmiot dostawy nie znajduje się w miejscu montażu, to wykonawca winien zadbać na ryzyko zleceniodawcy o składowanie przedmiotu dostawy. Na żądanie zleceniodawcy wykonawca ubezpieczy przedmiot dostawy. Koszty ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca.

d. Jeżeli spełnienie umowy opóźnia się w związku niespełnieniem obowiązków przez zleceniodawcę, to zleceniodawca winien zapłacić wykonawcy tę część ceny umownej, która przypadałaby do zapłaty, gdyby opóźnienie nie wystąpiło.

e.  Zleceniodawca winien zrekompensować wykonawcy wszystkie stosowne koszty, które nie są zawarte w punkcie 44, jak też w punkcie 45 niniejszych warunków, o ile wykonawca poniósł te koszty.

 1. Jeżeli ukończenie dzieła zostanie uniemożliwione w związku z niespełnieniem obowiązków przez zleceniodawcę zgodnie z punktem 17, a niespełnienie nie jest związane z okolicznością uregulowaną w punkcie 67, to wykonawca może nadal żądać w formie pisemnej od zleceniodawcy, aby wyrównał szkody związane z niespełnieniem obowiązków przez zleceniodawcę w ciągu zakreślonego przez Wykonawcę terminu.

          Jeżeli zleceniodawca nie wyrówna w ciągu tego terminu szkody związanej z niespełnieniem obowiązków z przyczyny, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, to wykonawca jest uprawiony do odstąpienia od umowy w formie pisemnej. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za szkodę, którą poniósł w związku z niespełnieniem obowiązków przez zleceniodawcę. Odszkodowanie  może przekroczyć wysokość ceny umownej i obejmować również utracone korzyści.

USTAWY I PRZEPISY REGIONALNE

 1. Wykonawca zapewni, aby dzieło było wykonane w zgodzie z ustawami i przepisami odnoszącymi się do dzieła i było z nimi zgodne także w pozostałym zakresie. Na żądanie wykonawcy zleceniodawca przekaże mu w formie pisemnej stosowne informacje o tych ustawach i przepisach.
 2. Wykonawca może przeprowadzić dodatkowe prace związane z przebudową (zmianą) przedmiotu dostawy, której konieczność  wyniknie z ustaw i przepisów wymienionych w punkcie 19 lub ze zmian ogólnie uznanych zasad ich interpretacji, o ile taka zmiana nastąpi pomiędzy datą przedłożenia ofert i datą odbioru przedmiotu dostawy. Zleceniodawca ponosi wszystkie oddzielnie przypadające koszty oraz wszystkie inne skutki, wynikające z takich zmian, w szczególności koszty prac związanych z przebudową.

                Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia odnośnie oddzielnie przypadających kosztów oraz wszystkich innych skutków ustaw i przepisów wymienionych w punkcie 19, to do momentu zakończenia sporu wykonawcy należy wynagrodzić koszty prac związanych z przebudową wg punktu 72 w oparciu o czas wykonywania pracy i wykorzystanych materiałów. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych dopuszczeń, zezwoleń ewentualnie opinii właściwych organów administracji koniecznych dla budowy i użytkowania przedmiotu dostawy.

ZMIANY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień wg punktu 25 zleceniodawca jest uprawniony do chwili odbioru dzieła do żądania zmian w zakresie zakresu, konstrukcji i budowy. Wykonawca może zaproponować takie zmiany w formie pisemnej.
 2. Żądanie zmian należy przedłożyć wykonawcy w formie pisemnej, a zamiany muszą być dokładnie opisane.
 3. Wykonawca poinformuje w formie pisemnej zleceniodawcę niezwłocznie po otrzymaniu żądania zamian lub samodzielnej propozycji, czy żądana zmiana może być wykonana oraz jakie różnice wynikają z tytułu zmiany odnośnie ceny umownej, terminu ukończenia prac i innych postanowień umowy.

                Wykonawca poinformuje zleceniodawcę o zmianach także w tym przypadku, gdy zamiany spowodowane są przez zmienione ustawy i przepisy wg punktu 19.

 1. Jeżeli ukończenie dzieła opóźnia się w związku z różnicami pomiędzy wykonawcą i zleceniodawcą odnośnie skutków zmian, to zleceniodawca winien zapłacić wykonawcy tę część ceny umownej, która przypadałaby do zapłaty, gdyby opóźnienie nie wystąpiło.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień wg punktu 20 wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia zmian zażądanych przez zleceniodawcę do momentu porozumienia się stron co do oddziaływania na cenę umowną, termin ukończenia dzieła lub inne postanowienia umowne lub zakończenia sporu zgodnie z punktem 72.

PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi na zleceniodawcę zgodnie z uzgodnioną klauzulą handlową, którą należy interpretować w zgodzie z warunkami INCOTERMS obowiązującymi w momencie zawarcia umowy

W przypadku braku w umowie specjalnej klauzuli o dostawie, dostawa przedmiotu zostanie przeprowadzona "loco zakład" Wykonawcy (EXW).

Każdy rodzaj ryzyka lub utraty lub uszkodzenia dzieła, który nie podpada pod postanowienia pierwszego akapitu tego punktu, przechodzi wraz z odbiorem dzieła na zleceniodawcę.

Po przejściu ryzyka zleceniodawca ponosi ryzyko za każdy rodzaj utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy lub dzieła, o ile taka utrata lub szkoda nie jest wynikiem niedbałego zachowania wykonawcy.

BADANIA ODBIORCZE

 1. Po zakończeniu montażu należy w przypadku braku innych postanowień przeprowadzić badania odbiorcze, aby ustalić, czy dzieło jest zgodne z postanowieniami umownymi w zakresie odbioru.

Wykonawca poinformuje zleceniodawcę o gotowości do odbioru dzieła. Informacja ta powinna zawierać taki termin przeprowadzania badań odbiorczych, aby zleceniodawca miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do badań i zlecenie przedstawicielstwa w trakcie przeprowadzania badań. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty badań odbiorczych. Wykonawca ponosi zaś koszty swoich pracowników i innych swoich przedstawicieli.

 1. Zleceniodawca udostępni na swój koszt energię, smary, wodę, paliwo, surowce i wszystkie pozostałe materiały, o ile są one konieczne do przeprowadzenia badań odbiorczych i ostatnich dopasowań przy przygotowaniu badań odbiorczych. Również zamontuje on na swój koszt przedmioty wyposażenia i udostępni pracowników i środki pomocnicze konieczne do przeprowadzenia badań odbiorczych.
 2. Jeżeli zleceniodawca otrzymał informację według punktu 27 i nie spełnia swoich zobowiązań wg punktu 28 lub w inny sposób uniemożliwia przeprowadzenie badań odbiorczych, to badania uważane są za zakończone z wynikiem pozytywnym od dnia, który jest podany jako termin badań odbiorczych w informacji wykonawcy.
 3. Badania odbiorcze będą przeprowadzone w normalnym czasie pracy. Jeżeli umowa nie zawiera żadnych postanowień odnośnie wymagań technicznych, to dla przeprowadzania badań miarodajna jest istniejąca w kraju produkcji ogólnie przyjęta praktyka w danej gałęzi przemysłu.
 4. Wykonawca sporządzi protokół z badań odbiorczych. Protokół ten prześle zleceniodawcy. Jeżeli zleceniodawca nie będzie reprezentowany przy badaniach odbiorczych, to po otrzymaniu informacji zgodnie z punktem 27, nie może on kwestionować prawidłowości protokołu odbioru.
 5. Jeżeli w trakcie badań przy odbiorze okaże się, że dzieło jest w istotny sposób sprzeczne z umową, to wykonawca winien niezwłocznie usunąć istniejącą istotną wadę. Na niezwłoczne pisemne żądanie zleceniodawcy zostaną ponownie przeprowadzone badania zgodnie z punktami 27-30. Nie dotyczy to przypadków nieistotnych wad.

ODBIÓR

 1. Dzieło uważane jest za odebrane;

a.   gdy badania odbiorcze zakończyły wynikiem pozytywnym lub zgodnie z punktem 29 uważane są za zakończone wynikiem pozytywnym lub

b.  jeżeli zleceniodawca otrzymała pisemną informację wykonawcy, iż dzieło zostało ukończone, o ile odpowiada ono postanowieniom umownym odnośnie odbioru. Zasada ta obowiązuje jednak tylko w tych przypadkach, w których strony nie uzgodniły przeprowadzenia badań odbiorczych.

Wady, które nie wpływają negatywnie na sprawność dzieła i jego funkcjonalność, nie stanowią powodu odmowy dokonania odbioru.

 1. Przed odbiorem zleceniodawca nie jest uprawniony do korzystania z dzieła lub jego części. W przeciwnym razie dzieło uważane jest za odebrane przez niego, o ile nie istniała pisemna zgoda wykonawcy. Wykonawca nie jest wtedy już zobowiązany do przeprowadzenia badań odbiorczych.
 2. Po odbiorze dzieła zgodnie z punktem 33 lub 34 rozpoczyna się termin opisany w punkcie 52. Na pisemne żądania wykonawcy zleceniodawca wydaje zaświadczenie o dacie odbioru dzieła. Jeżeli jednak zleceniodawca nie wyda takiego zaświadczenia, to nie wpływa to negatywnie na odbiór zgodnie z punktami 33 i 34.

ZAKOŃCZENIE PRAC. OPÓŹNIENIA ZE STRONY WYKONAWCY

 1. Wraz z odbiorem wg punktów 33 i 34 dzieło uważane jest za ukończone.
 2. Jeżeli zamiast terminu ukończenia prac strony uzgodniły okres, z którego upływem powinien nastąpić odbiór, to okres ten rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, zakończeniem wszystkich oficjalnych formalności, wykonaniem wszystkich płatności przypadających do zapłaty z momentem podpisania umowy, ewentualnie uiszczeniem uzgodnionych zabezpieczeń i spełnieniem wszystkich dalszych warunków wstępnych.
 3. Jeżeli Wykonawca może przewidzieć, że nie będzie w stanie dotrzymać swoich zobowiązań w uzgodnionym w umowie terminie, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym zleceniodawcę w formie pisemnej, podając powód, oraz – w miarę możliwości – przewidywany termin, w którym będzie mógł spełnić swoje zobowiązania. Jeżeli wykonawca nie powiadomi w taki sposób zleceniodawcy, to zleceniodawca jest uprawniony do zażądania zwrotu kosztów, które ponosi w związku z opóźnieniem.
 4. Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu ukończenia, jeżeli opóźnienie jest związane z:

a.   jedną z okoliczności ustalonych w punkcie 67 lub

b.  pracami związanym z przebudową wg punktu 20 lub

c.   zmianami zgodnie z punktami 21-25 lub

d.  zaprzestaniem wykonywania umowy zgodnie z punktami 17, 47 lub 70 lub

e.  nieterminowym wykonywaniem jakichkolwiek obowiązków które dotyczą Zleceniodawcy, lub

f.   działaniem lub zaniechaniem zleceniodawcy, lub

g.   siłą wyższą.

Termin należy przedłużyć stosownie do danych okoliczności. Postanowienie to należy stosować niezależnie od tego, czy przyczyna opóźnienia zaistnieje przed lub po uzgodnionym terminie ukończenia dzieła.

 1. Opóźnienie ze strony wykonawcy zachodzi wtedy, gdy dzieło nie zostanie ukończone w terminie ukończenia ustalonym w punktach 36, 37 i 39. W związku ze zwłoką ze strony wykonawcy, zleceniodawca jest uprawniony do ryczałtowego odszkodowania od dnia, w którym dzieło powinno zostać ukończone.

Wysokość ryczałtowego odszkodowania ustala się na 0,1 % wartości netto wadliwego urządzenia za każdy pełny tydzień zwłoki. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 5 % wartości netto urządzenia, którego zwłoka dotyczy.

Jeżeli opóźnia się tylko część dzieła, to wysokość ryczałtowego odszkodowania ustalana jest w oparciu o część ceny umownej, która odpowiada części dzieła, z której w związku z opóźnieniem nie można korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Ryczałtowe odszkodowanie przypada do zapłaty z chwilą pisemnego dochodzenia roszczeń przez zleceniodawcę, jednakże nie przed zakończeniem odbioru lub umowy zgodnie z punktem 41.

Zleceniodawca traci swoje prawo do zapłaty ryczałtowego odszkodowania, jeżeli nie będzie dochodził swojego roszczenia w okresie sześciu miesięcy od daty, w którym powinno było nastąpić zakończenie.

 1. Jeżeli opóźnienie ze strony wykonawcy jest tak znaczne, że zleceniodawca może zażądać najwyższej kwoty ryczałtowego odszkodowania zgodnie z punktem 40, a dzieło (przedmiot umowy) nie jest jeszcze ukończone, to może on wyznaczyć wykonawcy na piśmie stosowny okres ukończenia dzieła (przedmiotu umowy) o długości przynajmniej 14 dni.

Jeżeli wykonawca nie ukończy dzieła w tym ostatnim terminie, a zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczynę nieukończenia, to zleceniodawca może w formie pisemnego powiadomienia wykonawcy odstąpić od umowy odnośnie tej części dzieła, z której w związku ze zwłoką wykonawcy nie można korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy, to ma on prawo do odszkodowania za powstałe dla niego szkody w związku z opóźnieniem wykonawcy. Całkowita wysokość odszkodowania, łącznie ze ryczałtowym odszkodowaniem zgodnie z punktem 40, nie może przekroczyć 10 procent tej części ceny umownej brutto, która odpowiada tej części umowy, ze względu na którą zakończono umowę.

Zleceniodawca jest ponadto uprawniony do zakończenia umowy w formie pisemnego powiadomienia wykonawcy, jeżeli z okoliczności wynika bez żadnych wątpliwości, iż ukończenie dzieła przedłuży się o taki okres, na podstawie którego zleceniodawcy przysługiwałaby maksymalna stawka odszkodowania zgodnie punktem 40.

Jeżeli umowa zostanie zakończona z tego powodu, to zleceniodawcy przysługuje maksymalna stawka odszkodowania i odszkodowanie zgodnie z punktem 41.

 1. Roszczenia zleceniodawcy w przypadku opóźnienia przez wykonawcę ograniczają się do ryczałtowego odszkodowania zgodnie z punktem 40 i odstąpienia od umowy z ograniczonym odszkodowaniem według punktu 41. Wyklucza się wszystkie inne roszczenia w stosunku do wykonawcy (w tym roszczenia za szkody następcze) w związku ze zwłoką lub niewykonaniem umowy, o ile ze strony wykonawcy nie zachodzi wina umyślna lub zawinione deliktowe działanie.

PŁATNOŚCI

 1. W przypadku braku odmiennych postanowień płatności wynagrodzenia (ceny) należnego dla Wykonawcy należy dokonać w sposób następujący:

•    30% uzgodnionej ceny przedmiotu dostawy przy podpisaniu umowy;

•    70% uzgodnionej ceny, gdy wykonawca złoży wobec zleceniodawcy oświadczenie o gotowości do wysyłki przedmiotu dostawy lub istotnej części przedmiotu z zakładu Wykonawcy,

 1. W przypadku prac dodatkowych (np. montażu) wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie kształtowane w następujący sposób:

a.   wszystkie ponoszone przez wykonawcę koszty podróży jego pracowników oraz koszty transportu ich narzędzi i bagażu osobistego w stosownym zakresie zgodnie z uzgodnionymi w umowie rodzajem i klasą środka transportu:

b.  ryczałt na dodatkowe wydatki ponoszone przez pracowników w związku z pobytem poza miejscem zamieszkania wraz ze stosowną dietą, za każdy dzień przebywania pracowników Wykonawcy poza miejscem zamieszkania, wraz z dniami wolnymi od pracy i świętami.

c.   czas pracy, rozliczany zgodnie z godzinami, które zleceniodawca potwierdził swoim podpisem na odpowiednich poświadczeniach godzin jako czas przepracowany, lub kiedy poświadczenia czasu przepracowanego zostały dostarczone do Zleceniodawcy a Zleceniodawca nie żądał ich korekty w terminie trzech dni od daty ich otrzymania.

d.  czas konieczny do:

•    przygotowania i załatwienia formalności związanych z przyjazdem i powrotem;

•    przyjazdu i powrotu oraz innych podróży, do których pracownicy mają prawo zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązującymi postanowieniami lub porozumieniami,  umowami zbiorowymi w kraju wykonawcy;

•    codziennych przejazdów do i z miejsca zakwaterowania do miejsca montażu, jeżeli są one oddalone o ponad pół godziny zwykłej jazdy, a brak jest innego stosownego miejsca zakwaterowania w pobliżu miejsca montażu;

•    okresy pomiędzy czasami pracy, w których praca jest uniemożliwiona na skutek okoliczności, za które wykonawca zgodnie z umową nie ponosi odpowiedzialności; przy czym wszystkie te pozycje podlegają stawkom ustalonym w podpunkcie (c);

e. zgodne z umową, wydatki wykonawcy za udostępnienie przez niego przedmiotów wyposażenia oraz ewentualnie za opłatę za korzystanie z jego ciężkich narzędzi;

f. podatki i daniny, które wykonawca uiścił w kraju wykonywania prac od kwoty rachunku.

 1. W przypadku montażu za cenę ryczałtową uzgodniona cena obejmuje wszystkie pozycje wymienione w punkcie 44 (a) wraz z podpunktem (e). Jeżeli montaż opóźnia się z powodów, za które odpowiada zleceniodawca lub jego partner umowny, ale nie wykonawca, to zleceniodawca rekompensuje wykonawcy:

a.   okresy oczekiwania i dodatkowe czasy podróży:

b.  koszty i dodatkową pracę w związku z opóźnieniem, łącznie z demontażem, zabezpieczeniem i ustawieniem wyposażenia montażowego;

c.   koszty dodatkowe, w szczególności koszty, które wykonawca poniósł w związku z tym, że jego przedmioty wyposażenia były związane w miejscu montażu dłużej, niż to było przewidywane:

d.  dodatkowe ponoszone przez wykonawcę koszty na pracowników przebywających poza miejscem zamieszkania oraz koszty podróży pracowników montażowych;

e.  dodatkowe koszty finansowania i ubezpieczenia;

f.   inne koszty, które wykonawca poniósł w związku z odstępstwami od harmonogramu montażu.

 1. Niezależnie od stosowanego środka płatniczego płatność uważana jest za wykonaną, jeżeli wpłynęła na konto wykonawcy.
 2. Jeżeli zleceniodawca zalega z płatnościami, to wykonawca może zażądać odsetek za zwłokę od dnia wymagalności zapłaty. Wysokość zostanie ustalona przez strony. W przypadku braku takiego postanowienia obowiązuje stopa procentowa w wysokości ustawowej.
 3. W przypadku zwłoki w płatności wykonawca może po pisemnym powiadomieniu zleceniodawcy zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań umownych do chwili otrzymania płatności. Postępowanie Wykonawcy w takim przypadku nie powoduje dla Wykonawcy żadnych ujemnych konsekwencji w tym w szczególności obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

Jeżeli zleceniodawca zalega ze swoimi przypadającymi do zapłaty płatnościami przez okres powyżej trzech miesięcy, to wykonawca może poprzez pisemne powiadomienie zleceniodawcy odstąpić od umowy i zażądać od zleceniodawcy rekompensaty poniesionej przez niego szkody. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny umownej.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 49.    Przedmiot dostawy pozostaje własnością wykonawcy do chwili pełnej zapłaty, w tym także zapłaty za montaż przedmiotu dostawy, o ile takie zastrzeżenie własności jest skuteczne zgodnie ze stosowanym prawem.

Na żądanie wykonawcy zleceniodawca wspiera go w szerokim zakresie przy jego staraniach o ochronę prawa własności wykonawcy do przedmiotu dostawy w danym kraju. Zleceniodawca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot dostawy na swój koszt. Ryzyko utraty czy uszkodzenia przedmiotu dostawy również obciąża Zleceniodawcę.

W razie wątpliwości uznaje się, iż zastrzeżenie własności nie narusza postanowień odnośnie przejścia zgodnie z punktem 26.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZED ODBIOREM

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na dziele, które powstały przez przejściem ryzyka na zleceniodawcę, o ile szkoda nie została spowodowana przez samego zleceniodawcę lub osobę trzecią, za którą zleceniodawca jest odpowiedzialny. Także w przypadkach, w których wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na dziele zgodnie z tym punktem, może on na żądanie zleceniodawcy usunąć szkodę na koszt zleceniodawcy.

Odpowiedzialność wykonawcy za szkody na własności zleceniodawcy do chwili odbioru dzieła ogranicza się do przypadków, w których wykonawca albo osoba trzecia, za którą wykonawca jest odpowiedzialny w ramach wypełniania umowy, spowodowała szkodę w sposób nieumyślny. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w produkcji, utracony zysk lub inne gospodarcze straty pośrednie (szkody następcze).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Stosownie do punktów 52 do 65 (włącznie) wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady względnie odstępstwa (zwane poniżej "wada/wady") na dziele, które związane są z wadą konstrukcji lub wykonania.
 2. Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wad na dziele, które wystąpiły w ciągu roku od momentu odbioru. Jeżeli czas prac zakładu przekracza uzgodnione ramy, to termin ten ulega stosownemu skróceniu. Jeżeli odbiór opóźnia się z powodów, za które ponosi odpowiedzialność zleceniodawca, to odpowiedzialność wykonawcy za szkody, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w punkcie 53, ulega zakończeniu najpóźniej po upływie 15 miesięcy licząc od daty dostarczenia przedmiotu dostawy lub gotowości do dostawy. Za elementy dzieła dostarczone przez inne niż Wykonawca podmioty, odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 3. Zleceniodawca powinien niezwłocznie i w formie pisemnej zgłosić wykonawcy reklamację z tytułu wady. Takie zgłoszenie wady winno w każdym wypadku nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili jej zaistnienia. W reklamacji z tytułu wady należy szczegółowo opisać wadę. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona przez zleceniodawcę w terminie ustalonym w tym punkcie, to traci on swoje prawo do usunięcia wady. Jeżeli wada mogłaby spowodować szkody, to zleceniodawca niezwłocznie powiadomi o tym wykonawcę w formie pisemnej. Zleceniodawca ponosi ryzyko za szkody, które wynikają z zaniedbania przesłania informacji.
 4. Po otrzymaniu reklamacji , wykonawca winien usunąć wadę zgodnie z punktami 51 do 65 (włącznie) pod warunkiem iż wada powstała z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

Wadę należy zasadniczo usunąć w miejscu montażu. Jednakże zależy to od uznania wykonawcy, czy zleci on przesłanie do siebie wadliwej części lub przedmiotu dostawy w celu wykonania naprawy lub wymiany.

Jeżeli prace związane z usuwaniem wady są przeprowadzane w miejscu montażu, to odpowiednio obowiązują punkty 15 i 50. Czas napraw ulega każdorazowo wydłużeniu o czas niezbędny dla dostawy części zamiennych od kontrahentów Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do demontażu i montażu przedmiotu dostawy, o ile jest to konieczne i wymaga specjalnych wiadomości. Jeżeli specjalne wiadomości nie są wymagane, to zobowiązanie wykonawcy odnośnie wady kończy się wraz z dostawą prawidłowo naprawionej lub wymienionej części zleceniodawcy.

 1. Jeżeli zleceniodawca zgłosił wadę zgodnie z punktem 54 i nie można stwierdzić wady, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność, to zleceniodawca winien pokryć wykonawcy koszty, które wykonawca poniósł w związku z tym zgłoszeniem wady.
 2. Zleceniodawca winien na własny rachunek postarać się o demontaż i montaż przedmiotów wyposażenia, które nie należą do dzieła, o ile jest to konieczne do usunięcia wady.
 3. W przypadku braku odmiennych postanowień, konieczny transport przedmiotu dostawy i/ lub części przedmiotu dostawy do i od wykonawcy w związku z usunięciem wad, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, odbywa się na ryzyko i koszt wykonawcy. W przypadku takiego transportu zleceniodawca winien przestrzegać instrukcji wykonawcy.
 4. Jeżeli dzieło nie znajduje się w miejscu montażu, to zleceniodawca pokrywa wszystkie dodatkowe koszty, które wykonawca poniesie w związku z tym przy usuwaniu wady.
 5. Zastąpione wadliwe części należy oddać do dyspozycji wykonawcy i przechodzą one na jego własność.
 6. Jeżeli w stosownym czasie wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań zgodnie z punktem 54, to zleceniodawca może wyznaczyć w formie pisemnej wykonawcy ostateczny termin, w którym wykonawca powinien wypełnić swoje zobowiązania.

Jeżeli wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań w tym ostatnim terminie, to zleceniodawca może przeprowadzić konieczne naprawy lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

Jeżeli zleceniodawca lub osoba trzecia przeprowadzili udaną naprawę, to wszystkie roszczenia zleceniodawcy odnośnie tej wady w stosunku do wykonawcy zostają pokryte wraz ze zwrotem poniesionych przez zleceniodawcę stosownych kosztów.

 1. Jeżeli poprawa zgodnie z punktem 60 zakończy się niepowodzeniem,

a.  to zleceniodawca może zażądać obniżenia ceny umownej odpowiadającego obniżonej wartości dzieła, przy czym obniżenie w żadnym wypadku nie może przekraczać dziesięć procent ceny umownej lub

b.  jeżeli wada jest tak istotna iż przedmiot dostawy nie nadaje się do użytkowania to zleceniodawca może odstąpić od umowy po pisemnym powiadomieniu wykonawcy. Zleceniodawca może zażądać pokrycia powstałej dla niego szkody w maksymalnej kwocie do 10 procent ceny umownej netto.

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które są związane z materiałami dostarczonymi mu przez zleceniodawcę lub konstrukcją nakazaną lub bliżej ustaloną przez zleceniodawcę ewentualnie zmianami wprowadzonymi zgodnie z żądaniem zleceniodawcy.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za wady, które występują w przewidzianych w umowie warunkach eksploatacji i w przypadku prawidłowego używania dzieła.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady związane ze złą konserwacją lub wadliwą naprawą przez zleceniodawcę lub zmianami dokonanymi bez pisemnej zgody wykonawcy.

W końcu odpowiedzialność wykonawcy nie obejmuje normalnego zużycia względnie pogorszenia.

 1. Bez naruszania postanowień zgodnie z punktami 51-56,  odpowiedzialność wykonawcy za wady w każdej części dzieła ograniczona jest do roku  od chwili odbioru. Jeżeli odbiór opóźni się z przyczyn, za które odpowiada zleceniodawca, to odpowiedzialność wykonawcy za wady kończy najpóźniej po upływie 15 miesięcy od dostarczenia przedmiotu dostawy.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień zgodnie z punktami 51-64 wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady. Dotyczy to każdej szkody spowodowanej przez wadę, takiej jak przestoje w produkcji, utracony zysk lub inne szkody pośrednie.

Ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy nie obowiązuje w przypadku winy umyślnej Wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIEŁO

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczowe, spowodowane przez dzieło po jego ukończeniu, jeżeli jest ono w posiadaniu zleceniodawcy. Ponadto wykonawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody w wyrobach produkowanych przez zleceniodawcę lub w towarach, które zawierają produkt wykonany przez zleceniodawcę.

Jeżeli wykonawca będzie pociągany do odpowiedzialności przez osobę trzecią za szkodę w rozumieniu poprzedniego akapitu, to zleceniodawca winien bronić wykonawcy i wynagrodzić mu szkodę.

Jeżeli osoba trzecia dochodzi opisanego w tym punkcie roszczenia odszkodowawczego w stosunku do jednej ze stron, to strona ta powinna niezwłocznie powiadomić o tym w formie pisemnej stronę drugą.

Wykonawca i zleceniodawca są zobowiązani do stawienia się przed sądem lub sądem polubownym, który bada roszczenia odszkodowawcze wnoszone przeciwko jednej ze stron w związku z rzekomą szkodą spowodowana przez dzieło.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo uznaje się, iż sądem właściwym jest właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby wykonawcy.

SIŁA WYŻSZA

 1. Każda ze stron jest uprawniona do zaprzestania spełniania jej obowiązków umownych, jeżeli to wykonywanie uniemożliwiają lub w nieadekwatny sposób utrudniają następujące okoliczności: spory pracownicze (w tym również strajki) i wszystkie okoliczności niezależne od woli stron, takie jak pożar, wojna, ogólna mobilizacja, powstanie, rekwizycja, konfiskata, embargo, ograniczenia w zużyciu energii oraz wadliwe lub opóźnione dostawy podwykonawców na skutek okoliczności wymienionych w tym punkcie.

Jeżeli jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie wystąpi przed lub po zawarciu umowy, to uprawnia ona do zaprzestania wykonywania obowiązków umownych tylko wtedy, gdy oddziaływania tej okoliczności na wypełnienie umowy nie dały się przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

 1. Strona umowy powołująca się na siłę wyższą powinna niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić drugą stronę o zaistnieniu i zakończeniu takiej okoliczności.

Jeżeli siła wyższa uniemożliwia zleceniodawcy wypełnienie jego zobowiązań umownych , to winien on zwrócić wykonawcy poniesione zabezpieczenia i ochrony dzieła.

 1. Pomimo wszystkich skutków ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli zaprzestanie wypełniania umowy zgodnie z punktem 67 trwa dłużej niż sześć miesięcy.

DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ NIESPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

 1. Bez naruszania inaczej brzmiących regulacji w tych Ogólnych Warunkach odnośnie zaprzestania spełniania obowiązków, Wykonawca ma prawo do zaprzestania wypełniania jego obowiązków umownych, jeżeli z okoliczności wynika bez żadnych wątpliwości, że druga strona nie będzie mogła wypełnić jej obowiązków. Wykonawca wypełniania jej obowiązków umownych powinna niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę w formie pisemnej.

SZKODY POŚREDNIE

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w tych Ogólnych Warunkach Umownych wyklucza się odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do strony drugiej za przestoje w produkcji, utracony zysk, brak możliwości wykorzystania, straty umowne lub każde inne szkody pośrednie.

SPORY I STOSOWANE PRAWO

 1. Wszystkie spory powstałe w związku z umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z prawem polskim przez sąd zgodnie z pkt. 66 niniejszych Warunków.
 2. Umowa podlega prawu materialnemu kraju wykonawcy.

Wszystkie prawa zastrzeżone.