<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j. z dnia 2019.01.21), oświadczamy, iż spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Sp.k., posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w.w. ustawy.

Podpisane oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy możesz pobrac tutaj: 

 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

obowiązujące w spółce

 B&P Engineering Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Przeworsku, ulica Lubomirskich nr 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932361,
o Kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN

 NIP: 794-16-81-757

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (dalej OWZ) mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę B&P Engineering Sp. z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, ulica Lubomirskich nr 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932361, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 794-16-81-757, zwaną w dalszej treści niniejszego dokumentu „Zamawiającym lub B&P” i dotyczą odpowiednio umów sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, usług zwanych dalej „towarem, usługą lub przedmiotem umowy, przez podmiot zewnętrzny zwany w dalszej treści „ Dostawcą bądź usługodawcą.

1.2 OWZ obowiązują o ile pomiędzy B&P oraz Dostawcą nie zostaną ustalone odrębne pisemne warunki. Jeżeli w przedsiębiorstwie Dostawcy zastosowanie mają odrębne Warunki Umów bądź regulaminy stosowane przez Dostawcę, pierwszeństwo zachowują postanowienia OWZ i ile strony nie ustalą inaczej.

1.3 Żadne zasady i warunki zawarte w potwierdzeniach zamówień, wcześniejszych ofertach i innych dokumentach wystawionych przez Dostawców w przypadku braku pisemnego potwierdzenia nie wiążą B&P, nawet w przypadku kiedy nie zostały wyraźnie odrzucone.

1.4 Warunki formalne wystawiania i przyjmowania zamówienia.

1.5 Numer zamówienia B&P należy przytoczyć na zawiadomieniu Dostawcy o dostawie, fakturze, dokumencie WZ, protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach transakcji.

1.6 Ustala się, iż skutecznie złożyć zamówienie bądź zawrzeć umowę w imieniu lub na rzecz Zamawiającego może wyłącznie osoba imiennie upoważniona do takich czynności przez Zamawiającego.  W razie wątpliwości Dostawca jest zobowiązany do uzyskania przez osobę zamawiającą lub zawierającą umowę w stosownego umocowania, upoważniającego do występowania w imieniu lub na rzecz B&P.

1.7 Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę poprzez stosowną wiadomość e-mail doręczoną na adres służbowy osoby zamawiającej albo na piśmie przez Dostawcę w terminie do 3 dni od dnia jego wysłania przez osobę zamawiającą.  Za potwierdzenie uznaje się dokument, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego, z których to treści wyraźnie wynika, kiedy, na jakich warunkach i do jakiego zamówienia jest to potwierdzenie oraz kiedy nastąpić ma dostawa, wysyłka materiału z dokładnością do tygodnia kalendarzowego. Podpisanie, odesłanie potwierdzenia realizacji zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

1.8 Brak potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę w zakreślonym powyżej terminie, traktowany będzie przez Zamawiającego, jako milczące przyjęcie (akcept) przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach w zamówieniu określonych i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zamówienia.

 

2. TERMIN DOSTAWY

2.1 Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów i ilości dostaw wskazanych w zamówieniu B&P. Jeżeli dostawa zrealizowana przez Dostawcę zawiera inną ilość niż ta jaka została wskazana w treści zamówienia, Zamawiający ma prawo odesłać stwierdzoną nadwyżkę na koszt  Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy. 

2.2 W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie, e-mailem przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia, z konsekwencjami wynikającymi z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. 

2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia niezrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

3. WARUNKI DOSTAWY – Dostawa towarów

3.1 Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli do przedmiotu dostawy nie dołączono dokumentów dostawy wystawionych przez Dostawcę, zawierających numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia.

3.2 Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją przedmiotu dostawy

3.3 Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Zamawiającego w momencie udokumentowanego bezusterkowego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym miejscu.

3.4 Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.

3.5 Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

3.5.1 Za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia;

3.5.2 Za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 2 % wartości netto zamówienia, za każdy dzień przekroczenia, dotyczy to również terminów pośrednich;

3.5.3 Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 2 % wartości netto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3.6 Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.

3.7 W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub nie zrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w punkcie 2.2 Ogólnych Warunków Zakupu, Zamawiający może - nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego- skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:

3.7.1 Zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;

3.7.2 Dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;

3.7.3 Odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy3.8 Dostawca przyjmując zamówienie do realizacji zobowiązuje się, że przedmiot zamówienia, w tym każdy z wchodzących w ich skład elementów:

 1. będzie fabrycznie nowy, pełnowartościowy oraz nie noszący znamion jakiegokolwiek używania, w szczególności zaś nierefabrykowany, nieregenerowany oraz nienaprawiany,
 2. będzie spełniał wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawie;
 3. nie będzie wykazywał jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będzie posiadał jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania;
 4. będzie na chwilę dokonania ich uruchomienia lub wykorzystania do prowadzonej działalności gospodarczej przez B&P, dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. będzie posiadał wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp. dopuszczające do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem wyrobów w Unii Europejskiej;
 6. będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp., umożliwiające ich wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ze względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, itp.

3.8 Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

3.9 W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin jego realizacji, przebieg i jakość.

3.9.1    Jakiekolwiek odstępstwa od warunków realizacji zamówienia odnośnie ceny, ilości, specyfikacji, rysunków, projektów, konstrukcji, rodzaju i sposobu pakowania, jakości Towarów, sposobu i miejsca dostawy wymaga przed rozpoczęciem dostawy wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.9.2     Do każdej dostawy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

a)     Fakturę VAT przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

invoices@engineering-bp.com

b)     Dokument dostawy wraz ze specyfikacją (dokument dostarczony z towarem),

c)     Świadectwo jakości wyrobu lub atest materiałowy, dostarczone wraz z Towarem lub na adres: atest@engineering-bp.com

d)   atesty, certyfikaty jak też inne dokumenty, których doręczenie wraz z dostawą towarów jest zwyczajowo przyjęte, lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ewentualnie zostało zastrzeżone w treści zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia. 

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu. W przypadku braku tego zastrzeżenia w treści Zamówienia stosuje się poniższe warunki.

4.1 Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i biegnie od dnia wskazanego w zamówieniu ewentualnie od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego . Zamawiający powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

4.2 Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie niezwłocznie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

4.3 Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną, której treść nie może naruszać niniejszych warunków.

4.4 Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. COFNIĘCIE ZAMÓWIENIA

5.1 B&P ma prawo cofnąć złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w przypadku kiedy, którekolwiek z poniższych zapewnień Dostawcy w jakiejkolwiek części lub zakresie nie będzie polegało na prawdzie;

5.2 Dostawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

 1. zajmuje się zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem m.in. przedmiot zamówienia;
 2. zapoznał się z zamówieniem Zamawiającego oraz innymi wiadomościami i informacjami istotnymi z punktu widzenia prawidłowego wykonania dostawy,
 3. przed przyjęciem zamówienia dokonał dokładnej weryfikacji stanu faktycznego, dokumentacji i  specyfikacji w celu ustalenia, czy są one wystarczająco kompletne, skoordynowane, wykonalne i w inny sposób adekwatne dla uwzględnienia wszelkich prac i materiałów wymaganych dla ukończenia zakresu obowiązków spoczywającego na nim w związku z przyjęciem Zamówienia do realizacji,
 4. posiada wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, niezbędne do realizacji Zamówienia;
 5. posiada doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności, niezbędne do wykonania na rzecz Zamawiającego spoczywających na Dostawcy zobowiązań na należytym poziomie oraz w sposób zgodny z celem i zamierzonym przez Zamawiającego,
 6. przeniesienie na Zamawiającego praw do przedmiotu Zamówienia nie będzie w żaden sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
 7. jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie objętym Zamówieniem a ochrona ubezpieczeniowa w opisanym zakresie trwa w dniu zawarcia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz trwać będzie co najmniej przez dwadzieścia cztery miesiące od dnia realizacji Zamówienia;
 8. przysługują mu wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej do wszelkich wykorzystanych w ramach przedmiotu dostawy elementów, w tym do wszelkich zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, użytkowych, estetycznych itp.;
 9. na dzień przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, układowe ani żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością Dostawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego dla Dostawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Dostawcy;
 10. na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Dostawcy, jak też nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Dostawcy;
 11. według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Dostawcy lub jego zdolność do wykonania spoczywających na nim wobec Zamawiającego zobowiązań
 12. na realizację Zamówienia przez Dostawcę nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń, pozwoleń, uchwał itp. jakichkolwiek organów Dostawcy, czy też jakichkolwiek podmiotów trzecich lub organów administracji publicznej;
 13. przy realizacji zamówienia dla B&P , Dostawca reprezentowany jest w sposób umożliwiający jego ważne i skuteczne wykonanie.

 

6. CENA i WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 Zamawiający nabywa kupi Towar  w oparciu o ceny wskazane w treści Zamówienia. Zaakceptowanego przez Dostawcę. Ceny netto zostaną  powiększone o podatek VAT w obowiązującej stawce

6.2 B&P zobowiązuje się zapłacić ustaloną Cenę Dostawcy w terminie wskazanym w treści faktury Dostawcy wystawionej po bezusterkowym odbiorze Towaru, bez braków ilościowych lub jakościowych. W przypadku wystawienie  nieprawidłowo faktury VAT Dostawca wystawi korektę. Oczekiwanie na korektę przerywa bieg płatności. Termin płatności liczony jest od daty dostarczenia  korekty do wadliwej faktury.

6.3 Faktura VAT zostanie przesłana na adres e-mail: invoices@engineering-bp.com  

6.4 Płatności dokonywane będą przez B&P na wskazany w treści danej faktury rachunek Dostawcy.

6 5 Jeśli data płatności przypada na sobotę  lub  dzień wolny za dzień płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający po wyznaczonym terminie.

6.6 Za chwilę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.7 Faktury poza danymi wymaganymi przez Ustawę o VAT i Rozporządzeniom wykonawczym, każdorazowo będą zawierać:

 1. odbiorcę – Magazyn lub inne miejsce,
 2. numer dowodu dostawy,
 3. nazwę artykułu,
 4. cenę jednostkową,
 5. informację: „Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody B&P Engineering Sp. z o.o.
 6. termin zapłaty zgodnie z ustaleniami stron.

6.8 Ceny określone w treści zamówienia są stałe , związane wyłącznie z konkretnym towarem wysłanym do ustalonego miejsca odbioru zgodnie z zamówieniem. W cenie są wliczone wszystkie usługi i świadczenia, które wynikają z zamówienia ewentualnie ofert, rysunków lub katalogów , dostaw gotowych do produkcji w wyniku przyjętych ustaleń stron. Przy dostawach / usługach, które występują między członkami krajów UE, spoza Polski , Dostawca każdorazowo wskaże europejski numer identyfikacji podatkowej.

6.9 Termin zapłaty za towary ulega zawieszeniu w przypadku;

- wszczęcia procedury reklamacji przez Zamawiającego do czasu jej rozpatrzenia przez Dostawcę, lub

- braków jakichkolwiek dokumentów zastrzeżonych w treści pkt. 3.9.2 lub treści Zamówienia, lub wymaganych przez przepisy prawa do czasu ich uzupełnienia przez Dostawcę.  

7. ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI

7.1 Wyklucza się zastrzeżenie prawa własności przedmiotu zamówienia na rzecz Dostawcy lub osób trzecich. Dostawca może przenieść swoje roszczenia wobec B&P tylko za wcześniejszą pisemną zgodą B&P.
7.2 Dostawca może rozliczać swoje roszczenia z roszczeniami B&P tylko względem bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych zobowiązań lub dochodzić roszczeń z tytułu prawa zatrzymania.
7.3 Istniejących wobec nas roszczeń Dostawca nie ma prawa odstępować ani zastawiać. Wyklucza się każde zastrzeżenie prawa własności względem przedmiotu zamówienia.

8. POUFNOŚĆ

8.1 Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.2 W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować, jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.

8.3 Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

9. SPRAWY SPORNE

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie właściwy Sąd właściwy wg siedziby B&P .

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.

10.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.